Algemene voorwaarden

Voor een correct verloop van zowel uw eigen behandeling evenals de behandeling van andere patiënten vragen wij u het onderstaande in acht te nemen.

Aanmelding
Behandeling vindt plaats op basis van de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Aanmelden kan middels Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)  of door middel van een verwijzing van uw (huis)arts of specialist. Als u zich op eigen initiatief aanmeldt, raden wij u aan uw (huis)arts en/of specialist hiervan op de hoogte te stellen.

Het is belangrijk bij uw aanmelding door te geven hoe u bent verzekerd. Let daarbij in elk geval op de volgende zaken: bij welke zorgverzekeraar u bent verzekerd, het polisnummer en de gegevens van een eventuele aanvullende verzekering. U dient zich te identificeren door overleggen van een erkend identiteitsbewijs: paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Vergoeding fysiotherapie
De kosten van fysiotherapie worden geheel of gedeeltelijk door uw verzekeraar vergoed, afhankelijk van de manier waarop uw verzekerd bent. U bent er zelf verantwoordelijk voor om u op de hoogte te stellen van uw eigen verzekeringsvorm en verzekeringsvoorwaarden. Indien u  een en ander u niet geheel duidelijk is kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

 Betalingsvoorwaarden
Prestaties en tarieven zijn contractueel vastgelegd met zorgverzekeraars welke zich hebben verenigd in Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Dit houdt in dat met uitzondering van de maatschappijen die een restitutiepolis hanteren, wij bij  alle zorgverzekeraars rechtstreeks declareren en gelden de tarieven die contractueel zijn overeengekomen. Indien uw behandelingen niet bij een zorgverzekeraar kunnen worden gedeclareerd dan zal het “particuliere tarief” gelden. ( zie kopje “tarieven en vergoedingen)
U zult dan in voorkomende gevallen zelf de rekening thuis krijgen.

Betalingsvoorwaarden Kort Ambacht Fysio:
1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de
    behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
2. Afspraken dienen minimaal een werkdag van tevoren telefonisch of persoonlijk
    geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in    
    rekening worden gebracht. Zegt u niet tijdig af, dan zijn wij genoodzaakt de gereserveerde
    tijd in rekening te brengen. Afspraken kunnen niet door middel van voicemail of e-mail     
    afgezegd worden.
3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 14  dagen na de
    factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het Kort
    Ambacht Fysio vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen.
    Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de
    gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

Overname
Incidenteel kan het voorkomen dat u door een vervangend fysiotherapeut wordt behandeld in plaats van uw vaste therapeut. Dat komt doordat sommige behandelingen spoedeisend zijn en het logistiek niet anders is in te plannen. Wij vragen daarvoor uw begrip.

Dossier en rapportage
Het patiëntendossier wordt opgebouwd volgens de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de Wet Persoonsregistratie. Behandeling en registratie van uw lichamelijke klacht vindt plaats volgens de richtlijnen fysiotherapie zoals vastgelegd in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. U kunt desgewenst inzage krijgen in de gegevens die daartoe in uw persoonlijk patiëntendossier worden vastgelegd.
Tussentijds en aan het eind van het behandelproces gaat er een rapportage naar uw huisarts of specialist. Indien u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit kenbaar maken.

Klachtenregeling
Alle fysiotherapeuten die werkzaam zijn bij Kort Ambacht Fysio staan ingeschreven in het centraal kwaliteitsregister van het KNGF(de beroepsvereniging van fysiotherapeuten). Als geregistreerde fysiotherapeuten proberen wij ons vak zo goed mogelijk uit te oefenen. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. U kunt hiervoor het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen. Een brochure met relevante telefoonnummers en adressen, vindt u in de wachtruimte van onze praktijk. Dezelfde informatie vindt u ook op het internet bij het KNGF onder  “Als u rondloopt met een klacht over uw fysiotherapeut” .

AVG, Privacywetgeving
Per 25 mei treedt de wet op de privacy, de AVG, in werking. In gevolge deze Algemene Verordening Gegevensbescherming moeten wij uw identiteit controleren aan de hand van een toegelaten identiteitsbewijs: paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning.
Tevens moeten wij u op de hoogte stellen van het door ons gehanteerde privacyregelement en dient u een privacyverklaring te ondertekenen.
U kunt HIER AVG Privacyregelement en… het privacyregelement inzien en de Privacyverklaring zonder…  downloaden.

Overig
– het is verboden te roken in de gehele praktijk
– het betreden van de oefenzaal is alleen toegestaan met schone schoenen
– Kort Ambacht Fysio is niet aansprakelijk voor vermissing, verlies of beschadiging van
   bezittingen van patiënten, cliënten of anderen die de praktijk betreden